Skip to content Skip to footer

Ден 13 – Обичайте се един друг | 28 Видение 2023

Ден 13 – Обичайте се един друг

„По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.“ Евангелие на Йоан 13:35

Лесно е да се каже: „Обичай хората…“, но каква огромна трудност срещаме да приложим това на практика, особено когато някой те е разстроил с думите и отношението си, предал те е, възползвал се е от теб или злоупотребил с твоето доверие?! В такива моменти е изключително трудно да обичаш!

Възхищава ме това, което Исус направи последната вечер с Неговите ученици. Какъв пример на това да обичаш и то да („обикнеш докрай“ Еванг. на Йоан 13 гл.), въпреки предателството, което малко по-късно щеше да бъде причината за собствената Му смърт.

Минути след като Юда напусна вечерята, Исус изговори тези думи към Своите ученици: „Нова заповед ви давам, да се любите един другиго; както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго. По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.“

Въпреки че броени часове го деляха от Разпятието, Исус предаде на учениците си найважния урок – как да продължат да живеят. Тази Негова заповед ни предизвиква да разсъждаваме и върху това: Колко се обичаме един друг действително?

Ако прочетем 13 глава в Евангелието на Йоан, ще забележим как Исус демонстрира любовта с действие. Той изми нозете на Своите ученици и след това им каза: „И тъй, ако Аз, Господ и Учител, ви умих нозете, то и вие сте длъжни един на друг да си миете нозете.“ Да обичаш другите е свързано с това да им се посветиш и да им служиш. Да обичаш означава да си отдаден на тези, с които си във взаимоотношения.

Изберем ли да принадлежим на Семейството, ние избираме да се обичаме, да си служим и да израстваме заедно във взаимоотношенията помежду ни.

Прекрасен пример на любящи взаимоотношения виждаме в Римляни 12:15:

„Радвайте се с ония, които се радват; плачете с ония, които плачат.“

Често не ни е никак до радост, трудно ни е да се зарадваме на благословенията на другите. Всъщност, по-лесно ни е да се чувстваме неловко и да ревнуваме за това, че с нас не е така. Да обичаш някого е свързано с това да решиш да бъдеш вежлив, търпелив и добронамерен. Да обичаш някого е свързано с избора ти да бъдеш щедър – щедър на съпричастност, да се радваш на успеха и признанието на другия.

Невероятно свидетелство би било, ако живееш наставленията от горния стих, ако съумяваш да се свързваш с други братя и сестри в Дома ни; да бъдеш с тях, да се молиш и вярваш за най-доброто в живота им. Бог ни е създал с нуждата да бъдем свързани с някого, да бъдем съпричастни един на друг, да споделяме и хубавите, и лошите дни в живота си.

Когато изберем да принадлежим на Семейството ни, ние тръгваме по нелекия път на изграждането на онези трайни, заветни взаимоотношения, които единствено могат да демонстрират самото сърце на Бог на земята.

Свързан ли си в такива взаимоотношения в Християнския Център?

Прегърни думите и примера на Исус и започни да търсиш, и намираш начин да служиш на своите братя и сестри в църквата ни. Гарантирам ти, ще бъдеш изненадан от приятелствата, които ще създадеш, а светът около теб ще бъде различен поради демонстрацията на Божията любов чрез живота ти.

Молитва

Боже, моля Те да разбера какво действително означава да обичам другите. Помогни ми да бъда канал на Твоята любов. Дай ми очите да виждам хората около мен по начина, по който ги виждаш Ти. Дай ми смелостта и способността да се радвам на успеха на другите, както и да бъда съпричастен в мъката им. Разкрий ми начини, чрез които да изграждам близки и трайни заветни взаимоотношения с моите братя и сестри. В Името на Исус, Амин!

Стихове за прочит

  • Евангелие на Матей 22:37–40

„А Той му рече: „Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум“. Това е голямата и първа заповед. А втора, подобна на нея, е тая: „Да възлюбиш ближния си, както себе си“. На тия две заповеди стоят целият закон и пророците.“

  • Римляни 12:9–21

„Любовта да бъде нелицемерна; отвращавайте се от злото, а прилепявайте се към доброто. В братолюбието си обичайте се един друг, като сродници; изпреваряйте да си отдавате един на друг почит. В усърдието бивайте нелениви, пламенни по дух, като служите на Господа. Радвайте се в надеждата, в скръб бивайте твърди, в молитва постоянни. Помагайте на светиите в нуждите им; предавайте се на гостолюбие. Благославяйте ония, които ви гонят, благославяйте, и не кълнете. Радвайте се с ония, които се радват; плачете с ония, които плачат. Бъдете единомислени един към друг; не давайте ума си на високи неща, но предавайте се на скромни неща; не считайте себе си
за мъдри. Никому не връщайте зло за зло; промишлявайте за това, което е добро пред всичките човеци; ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци. Не си отмъстявайте, възлюбени, но дайте място на Божия гняв; защото е писано: „На мене принадлежи отмъщението, Аз ще сторя въздаяние, казва Господ“. Но, „Ако е гладен неприятелят ти, нахрани го; Ако е жаден, напой го; Защото, това като правиш, ще натрупаш жар на главата му“. Не се оставяй да те побеждава злото; но ти побеждавай злото чрез доброто.“

  • 1 Йоан 4:7–11

„Възлюбени, да любим един другиго, защото любовта е от Бога; и всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога. Който не люби, не е познал Бога; защото Бог е любов. В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя единороден Син, за да живеем чрез Него. В това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни. Възлюбени, понеже така ни е възлюбил Бог, то и ние сме длъжни да любим един другиго.“

  • 1 Коринтяни 13:4–8

„Любовта дълго търпи и е милостива; любовта не завижда; любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината, всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада; другите дарби, обаче, пророчества ли са, ще се прекратят; езици ли са, ще престанат; знание ли е, ще се прекрати.“

Стих за запаметяване

  • Евангелие на Йоан 13:35

„По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.“

 

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner