Skip to content Skip to footer

Ден 14 – Примамката на богатството | Писано е

Примамката на богатството

„На ония, които имат богатството на тоя свят, заръчвай да не високоумствуват, нито да се надяват на непостоянното богатство, а на Бога, Който ни дава всичко изобилно да се наслаждаваме“
1 Тимотей 6:17

Все още разсъждаваме върху притчата за сеяча. Научихме, че тръните или силите на тъмнината се опитват да заглушат Божието Слово, като ни натоварват с грижите и притесненията от този свят. Вторият начин на тяхната стратегия срещу утвърждаването на Божието Слово в нас е „примамката на богатството“.

В 1-во Тимотей 6:17 се казва, че не трябва да уповаваме на богатството. Малко преди това в 9-ти и 10-ти стих ни се дава още по-голяма светлина: „А които ламтят за обогатяване, падат в изкушение, в примка и в много глупави и вредни страсти, които потопяват човеците в разорение и погибел. Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което като се стремяха някои, те се отстраниха от вярата, и пронизаха себе си с много скърби“. Тези стихове ни казват да не ламтим, обичаме или разчитаме на парите и притежанията. Защо това е толкова важно? Причината ап. Павел да предупреждава Тимотей, в това число и нас е, защото се очаква от нас да уповаваме, желаем и обичаме Бог, а не богатствотото и силата на парите. Ако започнем да гледаме на притежанията и сигурността в богатството по начин, по който би трябвало да гледаме на Бог, ние ще блокираме Божието Слово и не ще позволим То да работи в нас. Така „ще паднем в изкушения и ще си навлечем много скърби“.

Толкова лесно е да се поддадем на вярването, че парите носят сигурност, щастие; те покриват всичко и има ли ги, има мир и спокойствие. За много хора заплатата, заделените пари в банката или притежанията им са това, което ги определя. Има ли ги, те са Някои. Няма ли ги, те са Никои. Но богатствата са примамка. Когато започнем да гледаме на парите като на източник на щастие или любов, рано или късно стигаме до извода, че никога не стигат. И точно това прави сатана, той се промъква тихо и ти подшушва, че колата на съседа е по-нова и лъскава; че телефона, апартамента или каквото и да е, което притежаваш, не е модерно, удобно, достатъчно и т.н. Той иска да изключиш Исус като Снабдител на всички твои нужди и Източник за онова, което имаш.

Преди да си помислиш, че едва ли не излиза, че е лошо да имаш по-нова кола, къща или компютър, нека кажа това: няма лошо човек да търси по-високо заплащане или да се стреми към развитие в кариерата. Думата богатство означава изобилие на земни притежания. Стиховете по-горе не ни учат да не притежаваме богатство, но по-скоро да не уповаваме на него; да не желаем или обичаме изобилието на земни притежания повече от Самия Бог. Ако допуснем това, тогава Божието Слово ще бъде заглушено, лишено от сила в живота ни и не ще дава плод. Божието желание е да приемаме Неговото Слово и даваме добри плодове. Когато позволим това да се случва, то не ще остане незабелязано.

Молитва

Боже, благодаря Ти затова, че винаги си бил, си и ще бъдеш Източника за моя живот. Прости ми онези моменти, в които съм поставял упованието си във всичко друго, но не и в Теб. Днес заявявам, че моето доверие за всичко е само и единствено в Теб. В Името на Исус, Амин.

Стихове за прочит

• Евангелие на Матей 6:19–21, 24

„Недейте си събира съкровища на земята, гдето молец и ръжда ги изяжда, и гдето крадци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето, гдето молец и ръжда не ги изяжда, и гдето крадци не подкопават нито крадат; защото гдето е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона.“

• Евангелие на Матей 19:16–26

„И ето един момък дойде при Него и рече: Учителю, какво добро да сторя, за да имам вечен живот? А той му каза: Защо питаш Мене за доброто? Един [Бог] има, който е добър. Но ако искаш да влезеш в живота пази заповедите. Казва Му: Кои? Исус рече: Тия: Не убивай; Не прелюбодействувай; Не кради; Не лъжесвидетелствувай; Почитай баща си и майка си; и Обичай ближния си както себе си. Момъкът Му казва: Всичко това съм пазил [от младостта си]; какво ми още не достига? Исус му рече: Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си, и дай на сиромасите; и ще имаш съкровище на небесата; дойди и Ме следвай. Но момъкът, като чу тая дума, отиде си наскърбен, защото беше човек с много имот. А Исус рече на учениците си: Истина ви казвам: Мъчно ще влезе богат в небесното царство. При това ви казвам: По-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство. А учениците, като чуха това, зачудиха се твърде много и думаха: Като е тъй, кой може да се спаси? А Исус ги погледна и рече им: За човеците това е невъзможно; но за Бога всичко е възможно.“

• Евангелие на Лука 12:13–21

„И някой си от множеството Му рече: Учителю, кажи на брат ми да раздели с мене наследството. А Той му каза: Човече, кой Ме е поставил съдия или делач над вас? И каза им: Внимавайте и пазете се от всяко користолюбие; защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му. И каза им притча, като рече: Нивите на един богаташ родиха много плод. И той размишляваше в себе си, думайки: Какво да правя? защото нямам где да събера плодовете си. И рече: Ето какво ще направя: ще съборя житниците си и ще построя по-големи, и там ще събера всичките си жита и благата си. И ще река на душата си: Душо, имаш много блага натрупани за много години; успокой се, яж, пий, весели се. А Бог му рече: Глупецо! тая нощ ще ти изискат душата; а това което си приготвил, чие ще бъде? Така става с този, който събира имот за себе си, и не богатее в Бога.“

Стих за запаметяване

• 1 Петрово 5:6,7

„И тъй, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно; и всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас.“

 

Оставете коментар

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

ncc 2024 all rights reserved. powered by save computers | antonio aleksov
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner