Skip to content Skip to footer

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между лицата – потребители на електронните (интернет) страници www.ncc.bg и www.nccmusic.ncc.bg (наричани в настоящите Общи условия за краткост общо «Уебсайт» или «Сайта»), създадени и поддържани от „НАЦИОНАЛЕН ХРИСТИЯНСКИ ЦЕНТЪР“ (наричано по-долу „НХЦ“) във връзка с ползването на Сайта, достъпът до всякаква информация и друго съдържание, получени чрез Сайта, както и регулират отношенията между Вас и НХЦ.

Всички извършени от Ваша страна активни действия в Интернет сайта – като натискане на бутони, отметки, отваряне на линкове и други, се считат за направени от Вас електронни изявления и Ви обвързват. С използването на Сайта и извършването на каквито и да било електронни действия в него, Вие декларирате, че сте запознати и разбирате настоящите общи условия, имате право да изразявате валидно съгласие и приемате изцяло настоящите общи условия така, както са публикувани.  Сайтът е предназначен за използване от лица над 18 години и с използването му декларирате, че сте навършили тази възраст. НХЦ не носи отговорност в случай, че Сайтът се използва от лица под 18 години. Ако нямате навършени 18 години, молим да се обърнете за съдействие към пълнолетно лице. Взаимоотношенията между Потребителите и НХЦ във връзка с използването на уебсайта се регулират изключително от тези Общи условия, от Политиката за защита на личните данни, които са създадени и публикувани в уебсайта от Администратора и са неразделна част от Общите условия. С приемането на Общите условия, Потребителят изразява своето информирано съгласие, че всякакви рекламни съобщения, бюлетини, кампании, както и всякакви други съобщения, изпратени от Администратора до регистрирания от потребителя мейл адрес, няма да се считат за „непоискани търговски съобщения“ по смисъла на чл.6 от Закона за електронната търговия.

Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на българското законодателство, действащо в Република България.

НХЦ си запазва правото по всяко време да променя настоящите общи условия, като новият текст ще бъде достъпен на Сайта. Ако продължите да използвате Сайта, Вие се съгласявате с новоприетите общи условия. В случай на съществени промени в общите условия, потребителите на Сайта ще бъдат уведомени по подходящ начин.

НХЦ си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време и се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в уебсайта си.

Интернет сайта представлява услуга на информационното общество, която се предоставя от:  Наименование на Организацията: НХЦ;

Регистрирано в Софийски Градски Съд и е религиозна институция, която е вписана в регистъра на вероизповеданията с Решение № 1 от 01.09.2004 г., Решение № 2 от 05.11.2013 г. и Решение № 3 от 29.05.2017 г. по ф. дело № 5603/2004 г. на СГС.

БУЛСТАТ: 131303217

Адрес: гр. Пловдив, ул. «Тракия» № 57;

и-мейл: office@ncc.bg

Интернет страница: www.ncc.bg; www.nccmusic.ncc.bg

Всички предоставени и събрани Ваши лични данни посредством Интернет сайта се съхраняват и обработват от НХЦ. Ние поемаме грижа за правилното използване и неразпространението на Вашите лични данни, които ще бъдат обработвани съобразно Политиката за защита на лични данни, приети от НХЦ и представляващи неразделна част от настоящите общи условия.

Интернет сайтът е продукт, до който можете да получите достъп чрез браузъра на Вашия компютър или екранно мобилно устройство (телефон или таблет) и който продукт Ви позволява следното:

 • Да направите доброволна финансова помощ (дарение);
 • Да използвате за лични цели всички текстови и видео-послания в секциите «Послания» и «Академия» от сайта www.ncc.bg, както и всички музикални творби от сайта www.nccmusic.ncc.bg;
 • Да се запознаете с предстоящи събития, организирани от НХЦ;
 • Да регистрирате Вашето участие за предстоящи събития, организирани от НХЦ;

В настоящите Общи условия посочените термини имат значението, указано по-долу, за което Вие сте уведомени и с което се съгласявате, приемайки същите, а именно:

 • «Потребител» или «Потребители» – физически лица, които имат достъп до Уебсайта и използват съшия по какъвто и да било начин (чрез натискане на обекти, картинки, линкове и др.) и за каквато и да била цел (информиране за дейността на НХЦ, възможностите за предоставяне на доброволна финансова или друга помощ на НХЦ, събития, организирани от НХЦ, музикални произведения на НХЦ и др.).
 • «Дарители» – физически или юридически лица, които доброволно предоставят доброволна финансова и друга помощ (дарение) в полза на НХЦ, лично или чрез Сайта.
 • «Послания» и «Текстови и видео-послания» означават всички намиращи се на сайта www.ncc.bg в секциите «Поучения» и «Академия» проповеди и поучения на християнска тематика, подготвени и представени, както от главният служител, така и от служители от НХЦ и от гост-говорители;
 • «Музикални творби» означават всички музикални произведения, намиращи се на сайта www.nccmusic.ncc.bg, създадени изцяло от доброволци, чиито носител на всички авторски права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, е НХЦ;
 • „Събития“ означава всички събирания, конференции и всякакви мероприятия, организирани от НХЦ.
 • „Билет“ – регистрация за посещение на служения, събития и мероприятия, организирани от НХЦ.

Отговорност

Съдържанието на информационните ресурси, разположени на уебсайта, е съобразено с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай, че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите своевременно.

НХЦ  прави всичко възможно, за да поддържа на уебсайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. НХЦ  не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на уебсайта. НХЦ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този уебсайт.

Отговорност за чуждо съдържание

Сайтът съдържа специални връзки (линкове, хипервръзки) към други уеб сайтове, поддържани от трети страни – YouTube, Instagram, Spotify и Facebook. НХЦ  не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които сочат електронни препратки от този сайт, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.

Защита на личните данни

Потребителят може да разглежда страниците на уебсайта свободно като не е длъжен  да въвеждате каквито и да било лични данни.

Като потребител може да си създадете личен акаунт и/или да се абонирате за месечен бюлетин, в който да получавате актуална информация за дейността на НХЦ и бъдещи събития и каузи;

Предоставяне на доброволна финансова или друга помощ в полза на НХЦ

При желание от страна на лица, желаещи да предоставят финансова или друга помощ (дарение), НХЦ може да сключи и писмен договор, който не е задължителен*. Ако такъв изричен договор не бъде сключен, НХЦ счита настоящите общи условия за сключен между страните договор за дарение с акта на приемането им от страна на всеки потребител. За повече информация относно начините за предоставяне на дарение лично на НХЦ, моля свържете се с нас на следния имейл: office@ncc.bg.

*Т.е. изключение правят (може да не сключват):
– лицата, направили анонимни финансови или други дарения, непожелали да сключат договор;
– лица, направили финансово дарение по време на кампании или такива, както и лица, направили дарение с кутии за дарения;
– лицата, направили финансово дарение публично в оповестени банкови сметки или онлайн, чрез описаните платформи за плащане.

Как да направите дарение?

Вие може да предоставите финансова или друга помощ на НХЦ чрез някой от следните начини:

1./ лично на седалището на НХЦ – в гр. Пловдив, ул. «Тракия» № 57;

2./ чрез банков превод по публично оповестената банкова сметка на НХЦ:

Банка: “Обединена българска банка” АД – ОББ

IBAN: BG60RZBB91551085334417

BIC: RZBBBGSF

Титуляр: Национален Християнски Център

Основание за плащане: Дарение

3./ Чрез сайта на НХЦ – ncc.bg, секция „Дарение“;

Как да направите дарение през сайта?

Моля влезте на страницата на НХЦ на следния адрес: www.ncc.bg

От секция „Полезни връзки“, намираща се най-долу на сайта, изберете секция „Дарение“. След като натиснете бутона на секция „Дарение“ ще бъдете пренасочени към друга страница, на която може да изберете една от следните възможности за дарение – ежемесечно дарение или еднократно дарение. След като изберете сумата на дарението и вида на същото (месечно или еднократно) ще бъдете пренасочени към друга страница, в която следва да попълните следната информация: имейл и данни за Вашата карта (номер,  срок на валидност, трицифрен код на картата (CVV) и държавата, от която правите дарението. Финансови дарения се правят в национална и чуждестранна валута.

Даренията през сайта се правят чрез платформата Stripe (STRIPE TECHNOLOGI EUROPE LIMITED) и PayPal ((EUROPE) S.A.R.L. ET CIE, S.C.).

За да направите дарение не е необходимо да имате регистрация в сайта.

Важно: Моля да имате предвид, че без посочване от Ваша страна на данни за Вашата карта е невъзможно да направите дарение онлайн.

В случай на онлайн дарения или дарения по банков път, НХЦ не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Потребителя или неговата банка по повод на самата трансакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN.

Плащането с карта към Уебсайта се приема като междубанково плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид трансакции някои банки начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Потребителя. Затова Уебсайтът препоръчва на своите Потребители да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания.

При техническа грешка от страна на дарителя за неправилно наредена сума чрез платформата Stripe НХЦ ще върне същата на дарителя, използвайки инструментите на същата платформа Stripe.

ВАЖНО

След като направите дарение Вие имате възможност да използвате, изцяло за лични цели, всички музикални творби, качени на сайта www.nccmusic.ncc.bg.

Много важно е да знаете, че всички творби, качени на сайта, са създадени изцяло за събитията, служенията и мероприятията, организирани от НХЦ и са изцяло собственост на НХЦ. Моля вижте „Интелектуална собственост“ – раздел от настоящите Общи условия.

РЕГИСТРАЦИЯ В САЙТА

Вие може да се регистрирате в сайта чрез попълване на регистрационна форма. Тя се намира на адрес www.ncc.bg. След като влезете в сайта на заглавната лента ше видите информация със следните секции: „Начало“, „За нас“, „Послания“, „Академия“, #NCCCOnference, секция от три точки, разположени вертикално, /а чрез мобилен достъп – три хоризонтални черти/, която Ви пренасочва към менюта „Събития“, „Намери ни“ и „Моят акаунт“. Последната секция е наименована „На живо“, където можете да гледате събития на живо или записи на такива, чрез YouTube, както и да се абонирате за нашият месечен бюлетин. Абонирането става чрез посочване на Вашия имейл адрес.

Как да се регистрирате в сайта?

Влезте в секция „Моят акаунт“ и от там попълнете регистрационната форма. От Вас се изисква да изберете потребителско име и да предоставите имейл. След като попълните данните ще получите имейл за потвърждение за Вашата регистрация. От Вас се изисква да генерирате парола, чрез която ще имате възможност да влизате във Вашия профил.

В основното поле ще намерите информация за Вашите регистрации за събитие, Билети, Изтегляния, Адреси, Методи за извършване на плащания / предоставяне на дарения и Детайли на Вашия профил.

В секция „Билети“ имате възможността да се информирате за различните категории и да направите минимално дарение за регистрация за организираните от НХЦ събития. Информация за това как да резервирате място / билет за събитията, организирани от НХЦ, моля вижте раздела по-долу.

СЪБИТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ НХЦ

НХЦ, в качеството си на регистрирана според българското законодателство религиозна институция, организира различни служения, събития и мероприятия.  Информация за различните събития може да получите както лично на седалището на НХЦ, така и на уебсайта www.ncc.bg в секция „Предстоящи събития“ .

ВАЖНО: Поради големия интерес към събитията и голямата посещаемост, същите се организират на място, даващо възможност за събиране на много хора. Всички това е свързано с допълнителни разходи, които се правят от НХЦ. Поради това и в случай, че желаете да присъствате на такова събитие, е необходимо да се направи от Ваша страна минимално дарение, чиито размер е различен, в зависимост от това на каква възраст сте, както и дали желаете да посетите семейно събитието или не. Молим да обърнете внимание на това, че резервирането /регистрирането/ на място / билет за събитията, служенията или мероприятията, организирани от НХЦ, е изцяло по Ваше желание, но организацията на същите е свързана с много хора, участници, средства, усилия и време на целия екип на НХЦ. Резервирането на билет не съставлява сделка, по смисъла на Закона за електронната търговия, а дава възможност на Вас и Вашето семейство да вземете участие в организирани от НХЦ събития и мероприятия.

Как да резервирате /регистрирате/ Вашето място?

Влезте в сайта на НХЦ www.ncc.bg, от там изберете намиращата се най-долу в ляво секция „Предстоящи събития“. Ще бъдете пренасочени към страница, която Ви дава възможност да се запознаете с данни за събитието. След като изберете линка, посочен в детайлите за събитието ще бъдете пренасочени към друга страница, в която имате възможност да се запознаете с говорителите, които ще бъдат представени на събитието, както и да направите регистрация за същото. На тази страница се показва информация за регистрацията и за това каква е минималната сума на дарението, което е необходимо да направите, в зависимост от това как желате да присъствате – индивидуално, семейно или да присъстват Вашите деца (възраст от 13 до 18 г.)

ВАЖНО: Ако резервирате място за присъствие на събитието на вашите малолетни деца /лица по 14 г./, трябва да дадете своето изрично съгласие за това като попълните публикуваната тук онлайн декларация. От Вас ще се изисква да представите разпечатана и попълнена декларация в оригинал в деня на събитието, за да може Вашите малолетни деца да присъстват.

След като изберете как ще присъствате на събитието (индивидуално, деца или семейно), трябва да натиснете бутон «Вземи». С натискането на този бутон се счита, че Вие приемате или сте съгласни с настоящите Общи условия, изразявате Вашето съгласие да направите дарение за един или за няколко от изброените размери суми и същото се счита за сключен между Вас и НХЦ договор за дарение. Това дарение Ви дава възможност да резервирате място / билет за посещение на служения, събития и мероприятия, организирани от НХЦ. Това дарение е изцяло независимо от останалите еднократни / месечни дарения, направени през сайта, и се прави единствено с цел финансиране на организираното събитие / мероприятие. Моля да отбележите, че за присъствието Ви на всяко събитие, организирано  от НХЦ, е необходимо да се прави отделно дарение, с оглед допълнителните разходи, които НХЦ прави за организацията на същото. След като наравите Вашето дарение Вие ще получите потвърждение за резервиране на място / билет.

След като изберете как ще присъствате на събитието (индивидуално, деца или семейно) и натиснете бутон «Вземи», ще бъдете пренасочени към секцията, в която трябва да попълните информация за:

 • Брой билети, които искате да регистрирате/;
 • Вашите име и фамилия;
 • Имейлът, на който искате да получите информация за Вашият регистрация/билет;
 • Имена на Вашият придружител;
 • Телефонен номер за контакт;
 • Вашият град;
 • Вашата църква;
 • Служението, в което участвате.

За да направите регистрацията за определено събитие, е необходимо да попълните всички изброени полета.

След като попълните всички полета Вие ще бъдете пренасочени в друга страница, на която имате възможност да видите информация за Вашата регистрация, както и минималната сума на дарението, което правите за същата. От там имате възможност да изберете възможността да направите допълнителни дарения, които се визуализират на екрана и да резервирате допълнително място / билет или да приключите с дарението.

Ако изберете възможността да направите допълнителни дарения, които се визуализират на екрана и да регистрирате допълнително място / билет  ще трябва да попълните отново информацията, посочена по-горе.

Ако изберете възможността да приключите дарението ще трябва да натиснете (кликнете върху) бутона за приключване, като в този случай ще бъдете пренасочени към страница, на която следва да въведете Вашите имена, имейл адрес, телефон, да направите бележки към дарението и да нанесете данни от Вашата карта за извършване на дарението.

След това трябва да натиснете бутона «регистрирайте» Вашето място / билет се резервира, като получавате потвърждение на предоставения от Вас имейл.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Цялото съдържание, присъстващо в Уебсайта, а именно – логото, ведно с фигурата, съдържаща се в него, надписи и изображения, видео и музикални продукти, снимки,  съдържанието на Общите условия, бази данни и софтуер, са собственост на НХЦ или на трети лица, от които НХЦ е получило съгласие за възпроизвеждане.

НХЦ запазва всичките си права върху интелектуалната собственост, свързана по какъвто и да е начин със Уебсайта.

Потребителят може да копира, прехвърля и/или използва съдържанието само за лични нетърговски цели и единствено в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в този документ и е получено изрично писмено съгласие от страна на НХЦ.

Уебсайтът дава право на собственици на други интернет страници и Потребители да публикуват връзки към него, само когато препратката е ясна и недвусмислена.

Забранява се копирането на текстови и видео послания и/или поучения или части от тях, както и текстове и музика от Уебсайта, поставянето им в други Уебсайтове и извършване на промяна на музика, текст,  аранжимент без писмено съгласие на НХЦ и без да се цитира източникът, като се постави следният текст: „Източник: /посочете домейна на нашия Уебсайт/“, като задължително линкът следва да отвежда към съответната страница.

ПОЛУЧАВАНЕ НА БЮЛЕТИН

Всеки Потребител на Уебсайта, има възможност да изрази съгласието си за получаване на рекламни съобщения чрез попълване на формата за дарение на Уебсайта, изпращане на съобщение/писмо на посочените в интернет страницата адреси или посредством отбелязване на специално обозначено съгласие за получаване на бюлетин. За получаването на бюлетин не е необходимо да имате регистрация в сайта.

Отказ от получаване на рекламни съобщения /бюлетин/  Потребителят може да изрази по всяко време, използвайки специалния линк, намиращ се във всяко рекламно съобщение, като промени настройките в акаунта си или като се свърже с НХЦ по какъвто и да е друг начин от посочените в настоящите Общи условия и в Уебсайта.

Отказът за получаване на рекламни съобщения /бюлетин/ не е обвързан с възможността да бъде направено дарение.

ИЗПРАЩАНЕ НА КОМЕНТАРИ, ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Писането на коментари, въпроси и отговори може да се прави от Потребителя  на посочените в Уебсайта адреси.

Всеки Потребител, в момента на публикуването на коментар/въпрос/отговор в посочените раздели, се задължава да спазва следните правила:

 • да използва български или английски език;
 • да използва подходящ изказ, не съдържащ обидни изрази или такива, който могат да засегнат права на трето лице;
 • да се увери, че въведената от него информация е реалистична, коректна, неподвеждаща и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица – например авторски права, права на интелектуална собственост, лицензионни права или други права на собственост, рекламни права или право на поверителност.
  • да използва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли от Уебсайта, без да прави препратки към други фирми, които насърчават продажба и купуване на стоки/или услуги;
 • да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;
 • да не вписва коментари/въпроси/отговори, които съдържат материали с рекламен характер;
  Когато Потребител съобщи, че някой коментар/въпрос или отговор има несъответстващо съдържание, това съдържание е внимателно разглеждано от НХЦ, за да може последният да определи дали нарушава условията за ползване на Уебсайта. Публикуваните текстове, снимки или видеоклипове сe премахват от Уебсайта, само след проверка от страна на НХЦ.

В случай, че НХЦ констатира многократно нарушение на настоящите условия за ползване, то той си запазва правото да ограничи възможността на Потребителя да публикува коментари/въпроси и отговори, без да е длъжен да се обосновава за това.

ОТГОВОРНОСТ

НХЦ не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Потребителя вреди във връзка с използването на Уебсайта, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на НХЦ.

Настоящите общи условия на НХЦ са приети с решение от 11.06.2019 г. от на НУС на НХЦ и влизат в сила на 11.06.2019 г.

Неразделна част от настоящите общи условия са Политика за защита на личните данни на Сайта www.ncc.bg и www.nccmusic.ncc.bg, приети от Националния Християнски Център.

 

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner