Skip to content Skip to footer

Ден 30 – Исус е Словото | Писано е

Исус е Словото

„Най-после, братя, всичко, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, – ако има нещо добродетелно, и ако има нещо похвално – това зачитайте.“
Филипяни 4:8

В Евангелие на Йоан 1:1 се казва: “В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.“ Исус е Словото и всичко чрез Него бе сътворено. Без Него не би имало каквото и да било. Замисли се върху това за момент! Всичкото добро в твоя живот дължиш на Него – то се е случило поради Него – не случайно, а преднамерено.

Йоан в 10-ти стих ни казва: “Той бе в света; и светът чрез Него стана; но светът Го не позна.“ Светът и всичко в света бе създадено чрез Него, но който и да било от света по онова време не осъзна, че Той е, Който вдъхва живот и съществуване на всичко. Хората не познаха Словото в човешкия му образ и форма.

Нещо прекрасно се случва с всички нас, които четем, изучаваме, размишляваме и позволяваме Божието Слово да нахлува в съзнанието ни. И то е, че ние опознаваме Исус, защото Той е Словото Божие. Когато започнем да познаваме Словото на Бог, тогава ще започнем да познаваме и Бога на Словото!

Колосяни 1:16,17 ни казва: „..всичко чрез Него бе създадено; и Той е преди всичко, и всичко чрез Него се сплотява.“ Едно нещо е сигурно – Бог иска да създава неща в живота ти и да ги сплотява по такъв начин, че нищо и никой да не е възможно да ги разруши. Въпреки, че това е Божието желание за теб и мен, от нас зависи доколко ще Му позволим Той да направи това.

Ако изградим навика да четем, размишляваме и запомняме Словото Му, ние ще позволяваме на творческата сила на Святия Дух да създава нещата на Бог в нас и да ги сплотява според Неговия Божествен план и дизайн. Точно това исках да постигна с теб през последните 30 дни. Искрено се надявам потока на Божия живот да се е разширил в теб през тези дни, прекарани интензивно в посока осъзнаване важността на Божието Слово.

Нека отново погледнем стиха ни за днес: „Най-после, братя, всичко, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, – ако има нещо добродетелно, и ако има нещо похвално – това зачитайте.“ Тук се казва да зачитаме тези неща.

В оригиналния текст е – „размишлявайте върху“; „мислете за“; „преживяйте“ тези неща. Всички тези неща, за които ап. Павел ни увещава да размишляваме, не са ли характеристики на Божието Слово?! То е истинно, благодатно, праведно и добродетелно.

След като завършваш тези 30 дни на „зачитане“ на Божието Слово, намираш ли разлика в живота си? Имаш ли повече увереност и сигурност? Имаш ли мир и вяра в бъдещето? Искам да те окуража да продължиш да дълбаеш и отидеш още по-дълбоко в Словото на Бог. Когато четеш систематично и размишляваш върху Него, Бог ще те направи да благоуспяваш във всичко и да имаш добър успех, както е и обещал.

Молитва

Боже, благодаря Ти за Словото, Което Си ми дал. Помогни ми да поставям ума си на онова „..що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, – ако има нещо добродетелно, и ако има нещо похвално..“ Моля Те, промени живота ми. Искам да съм повече като Теб. Благодаря Ти, че всеки един ден Ти „пишеш“ Словото Си върху моето сърце. В Името на Исус, Амин.

Стихове за прочит

• Евангелие на Йоан 1:14

„И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.“

• Откровение на Йоан 19:13

„…и беше облечен в дреха, попръскана с кръв; и името Му беше Божието слово.“

Стих за запаметяване

• Исус Навиев 1:8

„Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ти; но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно, според всичко каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си, и тогава ще имаш добър успех {Или, постъпваш благоразумно}.“

 

Оставете коментар

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

ncc 2023 all rights reserved. powered by save computers | antonio aleksov
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner