Skip to content Skip to footer

Ден 2 – Най-Първите плодове | Благословен живот

Най-Първите плодове

„Най-първите плодове от земята си да принасяш в дома на Господа твоя Бог.“
Изход 23:19

Представи си, че ти давам 10 лева и те питам: „Колко е десятъкът от тези 10 лева?“ Никак няма да ти е трудно да отговориш, нали? Следващият ми въпрос обаче може леко да те затрудни: „Коя 10-та част от тази банкнота е най-първата десета част? Тази, която е от най-ляво, в средата или от дясната страна на банкнотата?“ Нека ти помогна. Най-първата е първата десета, която ти изхарчваш или даваш някъде. С други думи, когато получиш каквото и да било възнаграждение или печалба, първото плащане или даване трябва да е твоята „най-първа част“ – твоят десятък.

Божието Слово ясно ни учи, че ние трябва да почитаме Господ с най-първите плодове от благословенията ни. Когато се покоряваме и изпълняваме Притчи 3:9: „Почитай Господа от имота си и от първаците (най-първите плодове) на всичкия доход.“, тогава и следващият стих ще стане неизбежна част от живота ни: „Така ще се изпълнят житниците ти с изобилие и линовете ти ще преливат с ново вино.“ Обърни внимание на Изход 23:19. Тук ясно е описано точното място, където донасяме „най-първите плодове“ (десятъците ни): „да принасяш в дома на Господа твоя Бог.“ Не се говори за фондации, домове за сираци или който и да било социален проект. Не ме разбирай погрешно. Не омаловажавам начинания, чрез които можем да служим на обществото и правим добро. Акцентирам на това къде Бог ни е казал и очаква да носим своите десятъци.

Един друг пример на „най-първите плодове“ може да видим в книгата Исус Навиев. Преди Ерихон да падне в ръцете на Израелтяните, Господ инструктира народа Си да не взема нищо от користите на града. Всичко от тази първа велика и чудотворна победа принадлежеше на Него. Защо Бог изискваше всичкото злато и сребро от Ерихон да бъде принесено за Негово притежание „в дома на Господа“? Защото това беше първият завладян град в Обещаната земя. Това беше „най-първият плод (десятъка) от земята“.

Бог не им каза: „Когато завладеете десетия град, тогава ми дайте користите от него.“
С други думи, Той все едно каза: „Донесете ми най-първото и ще имате останалото.“ По този начин Бог учеше народа Си да практикува вяра. Същото касае и десятъка.

За съжаление един от евреите не се покори на Божиите инструкции. В Исус Навиев 7:1 се казва, че Ахан взе от користите за себе си и стана проклет с това си деяние. Когато користите бяха посветени на Бог, те бяха „осветени“ или отделени за дома на Бога. Когато обаче човек взе от тях за себе си, това доведе до проклятие върху целия Израил и невъзможност да продължават победоносно да покоряват Обещаната земя. Осветен или носещ проклятие – това е десятъкът, където и да прочетеш за него през цялата Библия. Ако посегнем на „най-първите плодове“ за себе си, с това наше действие ще си докараме проклятие, защото сме откраднали от Самия Бог.

Акт на вяра и почит към Бог ли е, ако даваме 10% от прихода си, но чак след като сме платили всичките си разходи за месеца? Ако това е така, то лесно може да определим кой или кое е на първо място в живота ни. Ако плащаме на всеки и за всичко останало преди да отдадем дължимата почит на Бог, то със сигурност Бог не е на първо място. Първото ни даване трябва да бъде нашият десятък. Той е „най-първите плодове“ на труда ни. Според Изход 13 глава, това наше даване причинява Божието изкупление върху нашите финанси и притежания. Най-първата част (десятъка ни) има силата да изкупи останалата част от прихода ни и повярвай ми, по-мъдро е да имаш изкупени и благословени 90% притежания, отколкото 100% под проклятие!

Молитва

Господи, помогни ми да развия вяра в даването на първака (първите плодове) от моите финанси. Искам парите, които ми даваш да притежавам, да бъдат посветени и „осветени“ за делото на Твоя Дом, а не проклети в моите ръце. В Името на Исус, Амин.

Стихове за прочит

• Изход 22:29–31

„Да не се забавиш да принесеш първото зърно от почистеното на хармана си и на лина си. Първородния между синовете си да посветиш на Мене. Така ще постъпиш и с говедото си и с овцата си; седем дена ще остане малкото с майка си, а на седмия ден ще го дадеш на Мене. Бъдете Ми свети човеци; за това не яжте месо разкъсано от зверове на полето; хвърлете го на кучетата.“

• Исус Навиев 6:18–19

„Но вие се пазете във всеки случай от всичко обречено, да не би, като го обречете, да вземете от обреченото, и така да нанесете проклетия върху стана на Израиля и да го смутите. Всичкото сребро и злато, и медните и железните съдове, са посветени Господу; да се внесат в Господното съкровище.“

• Исус Навиев 7 глава

„А израилтяните извършиха престъпление относно обреченото: защото Ахан син на Хармия, син на Завдия, син на Зара, от Юдовото племе, взе от обреченото, така че Господният гняв пламна против израилтяните. Между това Исус прати човеци от Ерихон в Гай, който е близо при Витавен, на източната страна от Ветил; и говори им, казвайки: Изкачете се та съгледайте земята. И тъй, човеците се изкачиха та съгледаха Гай. И като се върнаха при Исуса рекоха му: Да не се изкачат всичките люде, но до две или три хиляди мъже да се изкачат и да поразят Гай; да не вкарват в труд всичките люде да отиват там, защото ония са малцина. И така, изкачиха се там от людете около три хиляди мъже; но побягнаха пред гайските мъже. Гайските мъже поразиха от тях около тридесет и шест мъже, и прогониха ги от портата до Сиварим, и поразиха ги в надолнището; поради което сърцата на людете се стопиха и станаха като вода. Тогава Исус раздра дрехите си и падна на лицето си на земята пред Господния ковчег, гдето лежа до вечерта, той и Израилевите старейшини; и туриха пръст на главите си. И рече Исус: Ах! Господи Иеова, защо преведе тия люде през Иордан, за да ни предадеш в ръцете на аморейците да ни погубят? О да бяхме били доволни да си седим оттатък {На изток от.} Иордан! О Господи, що да река като Израил обърна гръб пред неприятелите си? И като чуят ханаанците и всичките други жители на земята, ще ни обиколят и ще направят да изчезне името ни от земята; и какво ще сториш за великото Си Име? А Господ рече на Исуса: Стани, защо си паднал така на лицето си? Израил е съгрешил, а именно, престъпили са завета Ми, за който им дадох заповед; да! те са взели от обреченото, още са откраднали, още са излъгали, още са турили откраднатото между своите вещи. По тая причина израилтяните не могат да устоят пред неприятелите си, но обръщат гръб пред неприятелите си, защото станаха проклети; и Аз не ще бъда вече с вас, ако не изтребите проклетия човек изсред вас. Стани та освети людете, и речи: Осветете се за утре; защото така говори Господ Израилевият Бог: Нещо обречено има всред тебе, Израилю; не можеш да устоиш пред неприятелите си догде не махнете обреченото изсред вас. И тъй, приближете се утре според племената си; и племето, което хване Господ, да се приближи според семействата си; и семейството, което хване Господ, да се приближи според домовете си; а домът, който хване Господ, да се приближи според мъжете. И който се хване с обреченото ще се изгори с огън, той и всичко що има, понеже е престъпил Господния завет, и понеже е сторил безумие в Израиля. Тогава Исус, като стана рано на сутринта, приведе Израиля според племената им; и хвана се Юдовото племе. И като приведе Юдовите семейства, хвана се семейството на Заровците. И като приведе семейството на Заровците, мъж по мъж, хвана се Завдий. А като приведе неговия дом мъж по мъж, хвана се Ахан син на Хармия, син на Завдия, син на Зара, от Юдовото племе. Тогава Исус рече на Ахана: Чадо мое, въздай сега слава на Господа Израилевия Бог и изповядай Му се; и кажи ми що си сторил, не скривай от мене. И Ахан в отговор на Исуса каза: Наистина аз съгреших на Господа Израилевия Бог, като сторих така и така: Когато видях между користите една хубава вавилонска дреха, двеста сикли сребро, и една златна плочка тежка петдесет сикли, пожелах ги и ги взех; и, ето, те са скрити в земята всред шатъра ми, и среброто отдолу. Исус, прочее, прати човеци, които се завтекоха в шатъра; и, ето, откраднатото беше скрито в шатъра му, и среброто отдолу. И взеха ги отсред шатъра и донесоха ги при Исуса и при всичките израилтяни; и те ги положиха пред Господа. Тогава Исус и целият Израил с него взеха Ахана Заровия син, със среброто, дрехата и златната плоча, и синовете му, дъщерите му, говедата му, ослите му, овците му, шатъра му и всичко каквото имаше, и заведоха ги в долината Ахор. И рече Исус: Защо си ни смутил? Господ ще смути тебе днес. Тогава целият Израил уби Ахана с камъни, и изгориха го с огън след като го убиха с камъни. После натрупаха на него голяма грамада камъни, която стои и до днес. Така се върна Господ от яростния Си гняв. Затуй онова място се нарича и до днес долина Ахор. {То ест: Смущение.}“

• Малахия 3:8–12

„Ще краде ли човек Бога? Вие обаче, Ме крадете. Обаче думате: В какво Те крадем?
В десетъците и в приносите. Вие сте наистина проклети, Защото вие, да! целият тоя народ, Ме крадете. Донесете всичките десетъци във влагалището, За да има храна в дома Ми, И опитайте Ме сега за това, Казва Господ на Силите, Дали не ще ви разкрия небесните отвори Да излея благословение върху вас, Тъй щото да не стига място за него. И заради вас ще смъмря поглъщателя, Та няма вече да поврежда рожбите на земята ви; И лозата ви на полето няма да хвърля плода си преждевременно, Казва Господ на Силите. Всичките народи ще ви облажават, Защото ще бъдете желателна земя, Казва Господ на Силите.“

Стих за запаметяване

• Изход 23:19

„Най-първите плодове от земята си да принасяш в дома на Господа твоя Бог.“

 

Оставете коментар

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

ncc 2023 all rights reserved. powered by save computers | antonio aleksov
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner