Skip to content Skip to footer

Ден 3 – Напоявай духът си | Писано е

Напоявай духът си

„Разцепи канарата и бликнаха води. Потекоха в безводните места като река.“ Псалм 105:41

В първите две поучения говорим за Божието Слово като Хляба от Небето, но тук ще погледнем на Него като Водата на Живота. В Псалм 105:40 виждаме как Бог снабди децата на Израел с хляб, който слизаше от небето, докато се скитаха в пустинята. Този хляб имаше и своето духовно значение, имайки предвид, че по-късно Самият Господ щеше изрече думите: „Аз съм истинския хляб, който слиза от небето“. Един стих по-долу, в същия Псалм четем, че Бог не само изпрати манната да вали от небето, но отвори канарата и им даде вода за пиене. Сигурен съм, че както манната имаше своето духовно значение, така и водата, и канарата в случая ни говорят за нещо също толкова важно.

1 Коринтяни 10:4 дава малко повече светлина върху духовното значение на водата, извираща от канарата. Казва се: „и всички да са пили от същото духовно питие (защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше; и тая канара бе Христос)“. Водата е Божието Слово, а канарата е Самият Христос. Виждаш ли?! Библията е пълна със символи. Това е духовна книга, писана под вдъхновението от Бог, Който е Личност към духовни човеци. Когато я четеш, тя напоява духът ти. Псалм 1:2 говори за онзи човек, който се наслаждава в закона на Господа и размишлява върху него. В стих 3 се казва за този човек, че ще бъде „като дърво, посадено при потоци води, което дава плода си на времето си и чийто лист не повяхва. Във всичко що върши ще благоуспява.“

В този пасаж, дървото сме ние, а потоците – Словото на Бог. Когато пием Словото, то произвежда плод в нас. Помисли си за плодовете на Духа – любов, мир, милост, себеубоздание, търпение и т.н. – размишлявайки върху Словото, тези плодове ще израстват в живота ти и ще те правят да благоуспяваш във всичко.

Исус Навиев 1:8 казва, че Словото ще те направи „да благоуспяваш във всичко“. Това може да е твоя брак, здраве, финанси, кариера или може би възпитанието на децата. Ако вярваме в истината, която носи Псалм 1:1-3, това ще промени нагласата, нашите навици, целия ни живот. Обратното, ако не размишляваме върху Словото ден и нощ, това ще ни направи да не сме посадени при потоци води; ще съхнем и няма да имаме изобилния плод на Бог в живота ни.

Кои навици трябва да промениш, за да направиш изучаването на Божието Слово неотменна част от твоя живот? Може би трябва да се събуждаш половин час по-рано или да ограничиш влиянието на телевизора в живота ти. Жертвата, която ще е необходимо да направиш, ще си струва, защото ще произведе благоуспяване и онзи плод, който ще промени живота ти към по-добро.

Молитва

Боже, благодаря Ти, че Словото Ти е способно да напоява духа ми. Жаден съм за Теб, Боже и искам да имам плод в живота си. Помогни ми в ежедневните задължения и личното ми време, което отделям, за да изучавам Твоето Слово. В Името на Исус, Амин.

Стихове за прочит

• Исус Навиев 1:8

„Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ти; но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно, според всичко каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си, и тогава ще имаш добър успех {Или, постъпваш благоразумно.}.“

• Псалм 1:1–3

„Блажен оня човек, който не ходи по съвета на нечестивите, И в пътя на грешните не стои, и в събранието на присмивателите не седи; Но се наслаждава в закона на Господа, и в Неговия закон се поучава ден и нощ. Ще бъде като дърво посадено при потоци води, което дава плода си на времето си, И чийто лист не повяхва; Във всичко що върши ще благоуспява.“

• Исая 49:9–10

“Като кажеш на вързаните: Излезте, – На ония, които са в тъмнината: Явете се. Те ще пасат край пътищата и пасбищата им ще бъдат по високите голи височини. Няма да огладнеят нито да ожаднеят; не ще ги удари нито жега, нито слънце; Защото Оня, който се смилява за тях, ще ги води и при водни извори ще ги заведе.“

• Исая 12:3

„Затова с веселие ще начерпете вода От изворите на спасението.“

• Еремия 17:7–8

„Благословен да бъде оня човек, който уповава на Господа и чието упование е Господ. Защото ще бъде като дърво насадено при вода, което разпростира корените си при потока и няма да се бои, когато настане пекът, но листът му ще се зеленее и не ще има грижа в година на бездъждие, нито ще престане да дава плод.“

Стих за запаметяване

• Евангелие на Матей 4:4

„А Той в отговор каза: Писано е: “Не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.“

 

СЪБИТИЯ

Последвай ни

Абонирай се

Стани част от месечния ни бюлетин и чуй първи за това, което правим като църква

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner